Hvad er en fuldmagt?

En fuldmagt er et dokument, hvormed du giver en anden (typisk en slægtning eller ven) ret til at træffe bestemte beslutninger og handle på dine vegne.

Den person, som du giver disse rettigheder til, kaldes en ”fuldmægtig”. Du kaldes ”fuldmagtsgiveren”. Fuldmagt kaldes også for “pårørendefuldmagt”, ”generalfuldmagt”, ”værgefuldmagt”, eller ”fremtidsfuldmagt”. I det følgende vil betegnelsen fuldmagt for nemheds skyld blive benyttet.

Prisen for en fuldmagt er 2.250 kr. Ønsker du og din ægtefælle enslydende fuldmagter, kan I få to fuldmagter for 2.750 kr.

Bestil fuldmagt her

Hvad må fuldmægtigen gøre?

At oprette en fuldmagt betyder ikke, at du ikke længere kan træffe beslutninger selv. Det betyder blot, at en anden person også kan handle på dine vegne. Så længe du er i stand til at give instrukser, skal den anden person følge dine beslutninger og handle i din interesse. Du deler kort sagt dine beføjelser med en anden.

Du kan til enhver tid tilbagekalde fuldmagten, hvis du ikke er tilfreds med fuldmægtigen.

Ved at oprette en fuldmagt, kan du vælge at give fuldmægtigen ret til bl.a. følgende ting:

  • At disponere på dine vegne over dine penge, hæve checks m.v.
  • At sælge eller pantsætte din faste ejendom eller din andelslejlighed
  • At indgå kontrakter på dine vegne, f. eks. købekontrakter eller lejekontrakter.

Det er hensigtsmæssigt at opdele opgaverne, således at en fuldmagt vedrører boligen, mens en anden fuldmagt vedrører økonomien i øvrigt. En tredje fuldmagt vedrører personlige forhold. Dette for at skabe klare og overskuelige fuldmagter – også af hensyn til fuldmægtigen.

En fuldmagt kan også udfærdiges individuelt, således at den er tilpasset til netop dine ønsker.


Hvem behøver en fuldmagt?

De fleste mennesker med fast ejendom (såsom et hus eller sommerhus) eller opsparing (såsom bankkonti, obligationer, aktier osv.) bør overveje at oprette fuldmagt.

“Du kan til enhver tid tilbagekalde fuldmagten, hvis du ikke er tilfreds med fuldmægtigen.”

Hvis du ikke opretter en fuldmagt og du bliver ude at stand til at handle fornuftsmæssigt, kan det blive nødvendigt, at myndighederne udpeger en værge for dig, således at du kommer under værgemål.

Dette indebærer, at din formue skal administreres efter de meget strenge regler om anbringelse og bestyrelse af midler tilhørende personer under værgemål. Dine likvide midler og værdipapirer skal bestyres i en forvaltningsafdeling, og din værge skal have statsforvaltningens samtykke til en række dispositioner.


Hvordan vælger man en fuldmægtig?

Den person, som du ønsker at give fuldmagten til, får visse pligter og ansvar. Den væsentligste pligt for fuldmægtigen er, at vedkommende skal handle i din interesse.

Selv om fuldmægtigen forventes at handle i din interesse og at bruge dine penge og ejendom til din fordel, har vedkommende en høj grad af frihed til at gøre som vedkommende skønner bedst. Derfor er det afgørende, at du vælger en person, som du kan stole på, når du udpeger vedkommende til din fuldmægtig.

Før du vælger en fuldmægtig, bør du spørge dig selv:

  • Stoler jeg på personen?
  • Forstår personen mine behov og ser tingene fra min synsvinkel? Vil personen følge mine ønsker, hvis jeg en dag ikke længere er i stand til at træffe beslutninger selv?
  • Er personen villig til at bruge den tid og arbejde, som er nødvendigt for at udføre hvervet som fuldmægtig?
  • Er personen i stand til at besøge mig og/eller holde kontakt pr. telefon?
  • Har personen indsigt i økonomiske spørgsmål? Hvis det ikke er tilfældet, vil personen sørge for at få bistand fra eksperter?

Ved at oprette en fuldmagt, kan du sørge for, at det er en, du stoler på, der kommer til at varetage dine interesser, hvis du selv måtte blive ude af stand hertil.

Det kan ofte være en god idé at dele hvervet som fuldmægtig op, således at én fuldmægtig varetager økonomien, mens en anden står for beslutninger om salg af bolig.

En fuldmægtig skal holde dine midler adskilt fra sine egne. Fuldmægtigen må ikke begunstige sig selv ved sine handlinger – med mindre du da udtrykkeligt anfører i en særskilt instruks til fuldmægtigen, at vedkommende gerne må dette. Fuldmægtige skal opbevare dokumentation (og evt. føre regnskab) for de handlinger, vedkommende foretager sig på dine vegne.


Sådan opretter du en fuldmagt

Hos Ældre Sagen er der mulighed for at hente 3 standardiserede fuldmagtstyper her. De er gratis for medlemmer og parat til udfyldelse og anvendelse for dig, som ønsker at give en anden person adgang til at handle for dig.

Hvis fuldmagten skal “skræddersys”

Har du særlige ønsker, der kræver individuel tilpasning af fuldmagtens indhold, kan du til en særlig medlemspris få advokathjælp til udfærdigelsen af fuldmagt her. Samtidig udfærdiges en særskilt instruks til fuldmagten, hvor de nærmere detaljer om hvervet er angivet (f.eks. honorar, omfanget af regnskabspligt osv). Instruksen er alene henvendt til fuldmægtigen og er derfor ikke indeholdt i samme dokument som selve fuldmagten, der skal fremvises.

Når fuldmagten er udformet, skal den underskrives foran to neutrale vidner eller en notar for at være gyldig. Den originale fuldmagt kan du enten opbevare selv eller straks give til fuldmægtigen, hvis vedkommende skal benytte den med det samme.


Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg oprette en fuldmagt, hvis jeg ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt?
Nej. For at kunne oprette en fuldmagt, skal du være ved din fornufts fulde brug og forstå konsekvenserne af, hvad du skriver under på.


Kan jeg oprette en fuldmagt, hvis jeg ikke er i stand til at underskrive mit navn?
Ja. Hvis du er ved din fornufts fulde brug, men fysisk er ude at stand til at skrive din underskrift, vil ethvert tegn, som du sætter med den intention, at det skal være din signatur, være acceptabelt.


Kan jeg tilbagekalde en fuldmagt?
Ja. Hvis du ikke længere ønsker, at den udpegede fuldmægtig skal stå for dine sager, har du retten til at tilbagekalde fuldmagten, så længe du er ved din fornufts fulde brug.


Gælder en fuldmagt efter jeg dør?
Nej. En fuldmagt ophører ved din død. Derefter er det dit testamente (eller arveloven), der regulerer fordelingen af dit bo. En fuldmagt kan ikke træde i stedet for oprettelsen af et testamente.


Skal fuldmægtigen føre regnskab?
Det bestemmer du. Udgangspunktet er, at en fuldmægtig skal føre regnskab. Du kan dog ved udfærdigelsen af fuldmagten angive nærmere instrukser til fuldmægtigen om, i hvilket omfang, din fuldmægtig skal gemme bilag, føre regnskab – og eventuelt, om regnskabet hvert år skal sendes til en udenforstående, eksempelvis et familiemedlem eller en advokat.


Får en fuldmægtig betaling?
Det afhænger af, hvad du anfører i fuldmagten. Du kan i fuldmagten give tilladelse til, at fuldmægtigen kan refundere sig selv sine direkte udgifter. Du kan også anføre, om vedkommende skal have et rimeligt honorar. Bestemmelsen kan uddybes med en beløbsstørrelse eller en beregningsmetode, eventuelt med en årlig regulering.


Er der alternativer til fuldmagter?
Ja, værgemål ifølge værgemålsloven er et alternativ. De fleste foretrækker dog selv at udforme en fuldmagt.

Del på facebook Print siden ud